02 987 6125 dg113@abv.bg
Изберете страница
Бюджет

Отчет на бюджета за периода м. Януари до м. Юли 2020г.

Отчет на бюджета за периода м. Август до м. Декември 2020г.

Четвърто тримесечие

§

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ

ПЛАН С НАТРУПВАНЕ

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

§0101

ЗАПЛАТИ  ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

380775.36

0.00

380775.36

362238.00

0.00

362238.00

§0109

ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ

8200.00

0.00

8200.00

8438.00

0.00

8438.00

§0205

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО И ХРАНА

6750.00

0.00

6750.00

6750.00

0.00

6750.00

§0208

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

§0209

БОЛНИЧНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ

2609.50

0.00

2609.50

1688.00

0.00

1688.00

§0551

ОСИГ.ВНОСКИ ДОО РАБОТОДАТЕЛ

46682.12

0.00

46682.12

48428.00

0.00

48428.00

§0552

ОСИГ.ВНОСКИ УПФ РАБОТОДАТЕЛ

10008.08

0.00

10008.08

10135.00

0.00

10135.00

§0560

ОСИГ.ВНОСКИ ЗО РАБОТОДАТЕЛ

18325.00

0.00

18325.00

12430.00

0.00

12430.00

§0580

ОСИГ.ВНОСКИ ДЗПО РАБОТОДАТЕЛ

5245.58

0.00

5245.58

3569.00

0.00

3569.00

§1011

ХРАНА

71669.80

62262.58

9407.22

64480.00

58000.00

6480.00

§1012

МЕДИКАМЕНТИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

§1013

ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТ.И ОБЛЕКЛО

3915.00

3915.00

0.00

4725.00

4500.00

225.00

§1014

УЧЕБНИ,НАУЧНИ ИЗСЛЕД.Р/ДИ

31.99

0.00

31.99

573.00

0.00

573.00

§1015

МАТЕРИАЛИ

16948.69

15223.99

1724.70

28810.00

26500.00

2310.00

§1016

ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

27671.04

27477.59

193.45

26500.00

24000.00

2500.00

§1020

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

44286.17

44286.17

0.00

46600.00

40600.00

6000.00

§1030

ТЕКУЩ РЕМОНТ

4317.59

4317.59

0.00

13630.00

8000.00

5630.00

§3702

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ МИТА И ТАКСИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

§1062

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ

661.73

661.73

0.00

715.00

715.00

0.00

§1091

СБКО

0.00

0.00

0.00

8768.00

0.00

8768.00

§1098

ДРУГИ РАЗХОДИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

§5201

КОМПЮТРИ И КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВЯНЕ

780.90

780.90

0.00

3791.00

0.00

3791.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 311

648878.55

158925.55

489953.00

652268.00

162315.00

489953.00

§1014

УЧЕБНИ,НАУЧНИ ИЗСЛЕД.Р/ДИ

3133.00

0.00

3133.00

3133.00

0.00

3133.00

§1020

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 389

3133.00

0.00

3133.00

3133.00

0.00

3133.00

§1015

МАТЕРИАЛИ

444.00

0.00

444.00

444.00

0.00

444.00

ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 713

444.00

0.00

444.00

444.00

0.00

444.00

§0101

ЗАПЛАТИ  ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

873.00

0.00

873.00

873.00

0.00

873.00

§0551

ОСИГ.ВНОСКИ ДОО РАБОТОДАТЕЛ

124.00

0.00

124.00

124.00

0.00

124.00

§0552

ОСИГ.ВНОСКИ УПФ РАБОТОДАТЕЛ

38.00

0.00

38.00

38.00

0.00

38.00

§0560

ОСИГ.ВНОСКИ ЗО РАБОТОДАТЕЛ

42.00

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

§0580

ОСИГ.ВНОСКИ ДЗПО РАБОТОДАТЕЛ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

§1098

ДРУГИ РАЗХОДИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 338

1077.00

0.00

1077.00

1077.00

0.00

1077.00

§1015

МАТЕРИАЛИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 437

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ТАКСИ

90488.01

0.00

90488.01

0.00

0.00

0.00

ОБЩО РАЗХОД ЗА БАНКАТА

744020.56

158925.55

585095.01

656922.00

162315.00

494607.00

§2404

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

9336.90

9336.90

0.00

150815.00

СУБСИДИЯ

645280.00

150673.00

494607.00

11642.00

ВЪЗСТАНОВЕНА СУБСИДИЯ

-883.32

-883.32

0.00

§8803

СРЕДСТВА ОТ ЕС

0.00

0.00

0.00

§3702

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ

-201.03

-201.03

0.00

ОБЩО ПРИХОДИ

653532.55

158925.55

494607.00

652268.00

162315.00

489953.00

ТАКСИ

90488.01

0.00

90488.01

ОБЩО ПРИХОД ЗА БАНКАТА

744020.56

158925.55

585095.01

НАЛИЧНОСТ ПО БАНКОВА СМЕТКА 31.12

0.00

0.00

0.00

Деца

Предмета

Игри

Извънкласни дейности

Свържи се с нас!

Адрес: гр. София, ул. "Преспа" №3

Телефон: 02/987-61-25

Имейл: dg113@abv.bg

Работно време: 07:00 - 19:00 ч., Понеделник- Петък