02 987 6125 dg113@abv.bg
Изберете страница

Проекти

 

i

Проект "Чиста околна среда за спорт и игра"

 

i

Книга с детски мъдрости на деца от ДГ № 113 "Преспа

Столична програма „Култура“
Направление „Активни публики“

 

Проектът насърчава взаимодействието между родители и учители чрез участието им в общ творчески проект, който цели провокиране, събиране, публикуване и популяризиране на детски мъдрости, издадени в самостоятелно книжно тяло.

Това взаимодействие има важен социален смисъл, защото обединява представителите на семейната и образователната среда в общата им кауза по възпитанието и обучението на деца от I до IV група, сговаря ги в трудния диалог между поколенията и професиите.

i

Интегрирано образование през целия живот

Обосновка

 

Цели на проекта

Запознаване, прилагане и разпространение на образователната теория, която е ярък представител на тенденцията за засилване на хуманната и възпитателната роля на образованието.

Задачи на проекта

1. Поетапно запознаване с принципите „Номура“ за интегрирано образование през целия живот.

2. Изработване на План за действие за ИОЦЖ в подкрепа на принципите за ученето през целия живот за всички учащи, през всички етапи на живота и във всички образователни контексти.

3. Очертаване на рамка за промяна в съществуващата концепция за образованието, базирана на широкото използване принципите за ученето през целия живот.

4. Повишаване на публичната осведоменост за възможности, контексти и перспективи за учене през целия живот и създаване на импулс за социална промяна. 

Очаквани резултати

1. Формулиране специфичните пречки и проблеми в сферата на ученето през целия живот в образователен сектор „предучилищно възпитание“. 
2. Разработване на сценарии за развитие на стратегии за реализиране принципите на ИОЦЖ:

– от образование, основано само на знания, към образование, което осмисля знанията и води до мъдрост;

– от образование, насочено само към получаване на знания, към холистично образование;

– от преподаване на традиционна култура към създаване на нова култура;

– от ограничено във времето образование към образование през целия живот. 
3. План за действие в подкрепа реализирането на ИОЦЖ с цел постигане на качествена промяна в образованието във всички сектори и форми.

Партньори:
Гражданско сдружение „Постоянно образование”
ДГ №113 „Преспа“

Деца

Предмета

Игри

Извънкласни дейности

Свържи се с нас!

Адрес: гр. София, ул. "Преспа" №3

Телефон: 02/987-61-25

Имейл: dg113@abv.bg

Работно време: 07:00 - 19:00 ч., Понеделник- Петък