02 987 6125 dg113@abv.bg
Стратегия

УТВЪРЖДАВАМ:

 ДИРЕКТОР: Миглена Филчева

  Правилникът е приет на ПС №1/ 18.09.2018 г.

 Заповед № 1221-16/25.09.2018 г.

План за действие към Стратегия за развитие на

ДГ №113 “ПРЕСПА“

за периода 2017 – 2019 г.

  ПОДЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

СРОК

1.1. Управление чрез делегиране на права и създаване на ядро от съмишленици. Активизиране дейността на различните видове комисии и съвместни срещи за решаване на важни за ДГ въпроси. Разпределение на дейностите и отговорностите развива уменията и способностите на служещите да вземат решения, да организират изпълнението им и да поемат отговорност. Подобрява доверието и комуникациите между ръководител и екипа. Постигане на целите със съвместни усилия.

 2 год.

Отг. ПС

1.2. Формиране на екип на принципите на компететност и мобилност. Подбор на кадрите по предварително подбрани критерии. Привличане на отговорни и качествени професионалисти.

2 год.

Отг. ПС

1.3. Прилагане на съвременни управленски технологии и предоставяне на възможност за избор. Последователно, ефективно и обективно използване в единство на правила, технологии и управленски решения (конфериране на идеи, чрез ИКТ и др.) Повишаване качеството и ефективността на цялостната дейност на ДГ.

2 год.

Отг. ПС

1.4.Актуализиране на вътрешно управленската документация и информационно осигуряване. Обработване и допълване на документацията, съобразно изискванията. Оповестяване на решения, резултати, анализи и отчети. Съвместни обсъждания. Подобряване на вътрешния информационен обмен.

2017 –

2019 г.

Отг. ПС

1.5. Подобряване на социално-психологическия климат на основата на принципа на толерантност, колегиалност и етика на взаимоотношенията- директор, учител, родител. Спазване на принципите, Етичния кодекс, длъжностни характеристики, КТ, правилник за ВТР и Правилник за ДДГ, Правилник за безопасни условия на труд. Създава се спокойна атмосфера и здрава и стабилна среда на основата на взаимно доверие и уважение, искреност и откровеност. Самоутвърждаване на личността и повишаване на социалния статус.

2017 –

2019 г.

Отг. ПС

1.6. Подобряване ефективността на работата на педагогическия съвет. Подбор на актуално и значима тематика. Създаване на делова творческа среда. Вземане на конкретни и адекватни решения. Ефективност при изпълнение на решенията.

Периодочно  до 2020 г.

Отг. ПС

1.7. Реализиране на контролната дейност в съответствие с изискванията на МОН, РС ПАБ, СРЗИ Комплектоване на материалите за портфолио на всички педагози. Изготвяне на план за контролна дейност. Перманентна оценка на качеството и ефективността на труда на учителя.

Периодично всяка година до 2020 г.

Отг. ПС

1.8.Усъвършенстване вътрешната система за квалификация и професионално израстване на учителските кадри.

Изготвяне на план за квалификация за всички нива- външна и вътрешна.

Включване в индивидуални курсове за повишаване на квалификационната степен и проф. равнище.

Усъвършенстване на професионалното равнище на педагозите.

2 г.

Отг. ПС

1.9. Мотивиране на кадрите за непрекъснато квалифициране чрез оценка и самооценка на педагогическия труд чрез системата за диференцирано заплащане.

Създаване на максимални условия за всички възможни форми на квалификация.

Изготвяне на квалификационна карта на всеки учител. Добра информираност чрез критерии и показатели.

Допълнително трудово възнаграждение за добре свършена работа.

Повишаване качеството на педагогическия труд.

Повишаване качеството на ВОП.

4 г.
Отг. ПС
2.0. Осигуряване на условия за поддържане и повишаване компетентността на педагогическите кадри. Включване в квалификационни курсове, подходящи за помощник възпитатели и др.

Усъвършенстване качеството на работа по дейности.

Единство и екипност във ВОП – пом.възпитател и учител

4 г.

Отг. ПС

2.1.Усъвършенстване стила в методиката на работа с използване на разнообразни интерактивни форми на работа за провокиране познавателния интерес на децата. Участие в квал. курсове, открити практики, конференции, обмяна на добър опит с учители, посещение на курс – семинар с открити практики. Обогатяване практиката на учителите с нови активни интерактивни форми и методи на работа, провокиращи речевата, познавателната, двигателната и емоционалната активност на децата.

4 г.

Отг. ПС

2.2. Включване в проектни дейности с цел социално-личностно развитие на децата и формиране култура на поведение и взаимоотношение между децата.

Еко – клуб „Витошко лале“, „Малкия доброволец“ – дейности на доброволчески принцип с ПГ,

 

Разнообразяване методиката на работа с нови форми, средства и методи на работа.

Експериментиране с нови интерактивни форми на работа. Възпитаване у децата на норми на нравствено поведение и култура на общуване.

Социализиране на детето и изграждането му като личност. Носене на вътрешно удоволетворение у децата и у учителя от извършената дейност повишаване качеството на работа.

2017 г.

2018 г.

2019 г

2020 г.

 

Отг. ПС

2.3.Утвърждаване и съхраняване на общонационалните и местни традиции и ритуали за изграждане у децата на нравствени норми и емоционално самосъзнание.

Изготване на план за тържества и празници. Поддържане постоянни и временни кътове в занималните в ДГ.

Съхраняване и обогатяване на национален кът и кът на София със символи, знамена, герб, лого и др.

Запознаване с миналото, традициите на ДГ. Възпитаване на децата в национални ценности и традиции.

2017г.

2021 г.

Отг. ПС

2.4. Създаване на условия за провеждане на пълноценна ритмична и физическа култура за гарантиране на оптимално здраве и правилно физическо развитие на децата. Провеждане на тематична проверка – изготвяне на план на тема: „Изграждане на физ.култура за превенция емоционалния статус на децата и възп. в етика на взаимоотношения и култура на общуване“Създаване оптимални условия и значима игрово-образователна среда-фактор за провокиране двигателната активност у децата. Обогатяване теореотична и методична подготовка. Формиране у децата поведение за водене на здравословен начин на живот. Възпитаване на физически качества, повишаване физ.дееспособност и формиране на добри взаимоотношения у децата. Обогатяване на материалната база, спортни пособия и съоръжения. 4 год.
Отг. ПС
2.5. Възпитаване на физически качества и повишаване на физическата дееспособност за формиране на добри взаимоотношения у децата. Провеждане на системна и целенасочена дейност, спазвайки методическите, хигиенните изисквания чрез ежедневен контрол

Оптимизиране на двигателния режим.

Приложение на придобитите знания и умения на практика. Формиране на позитивна личностна нагласа към физическа и двигателна дейност.

2017 г.

2021 г.

Отг. ПС

2.6. Утвърждаване на здравето като ценност чрез здравословен начин на живот. Приоритетна задача на целия колектив – планиране на всички нива – оперативно интегриране на направления, съдържание и педагогическо взаимодействие в цялостния режим на всички групи.

Създаване на трайни умения у детето за отговорност при опазване здравето и живота им във всички дейности.

Формиране на поведение и здравословен начин на живот у децата/за това с какво трябва и с какво не трябва да се храни – режим на хранене, сън и др./

                                    4 год.

                                    Отг. ПС

2.7. Изграждане на активно сътрудничество и партниране с обществени и социални организации за осигуряване на финансови средства за обновяване на материално- техническата база. Изготвяне на план за работа с родители, ОС и обществени институции, съвместно с членовете на управителния съвет на ОС. Правене на опит за изготвяне на съвместен проект с ОС. Обновяване на МТБ в ДГ. Усъвършенстване качеството на ВОП.
Подновяване на бельото по групи. Постепенно подменяне на уредите и съоръженията на двора, изграждане на стена за катерене във физк.салон. Ремонтиране на физкултурния салон.

                                   2017 г.

                                   2021 г.

                                   Отг. ПС

2.8. Разширяване контактите и сътрудничеството с институции, родители, УН и обществени организации Изготвяне на проучвателен списък по групи – вземане активно участие на всички служащи при проучване възможностите на всеки един от родителите. Мотивиране на родителите за участие в дейността на ДГ. Включване широк кръг на контактност и сътрудничество на принципа на по-добро прилагане на концепцията за„Връзки с обществеността“.Подобрени комуникации, материална и морална подкрепа на мероприятията в ДГ. Реализиране на взаимна отговорност между ДГ и семейството за оптимизиране на съвместната дейност.

                                   2016 г.

                                   2020г.

                                   Отг. ПС

Стратегия за развитие на ДГ №113 „Преспа” за периода  2017-2021 учебна година

НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕТИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ №113 „ПРЕСПА“:
– Национална програма за развитие „България 2020”;
– Закон за предучилищното и училищно образование;
– Конвенция за защита правата на детето;
– Закона за закрила на детето;
– Стратегия за развитие образователната система в община София – град;
– Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. (Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.);
– Стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
Стратегията на ДГ № 113 „Преспа” е съгласувана с „Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2015-2020), „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020г.), „Национална стратегия за насърчаване и повишаване грамотността (2014-2020г.)

СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА:

І. ВИЗИЯ – МИСИЯ – ЦЕННОСТИ

ІІ. ВИЗИЯТА ФОРМИРА :

– Глобална цел – идентифициране на проблеми;

– Специфични цели  –  дейности – идентифициране на проблеми;

– Ключови резултати;

– План за действие – изпълнение и ефект.

III. МИСИЯ
1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО , както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Мисията на ДГ №113 „Преспае да създава, в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.

3. ДГ „Преспа“ е съвременна държавна институция, която допринася за напредъка на предучилищното образование чрез обучение и възпитание на децата, като поставя в служба на обществото потенциала на всеки свой служител, детската градина има за цел да формира личности, подготвени за живот в условията на съвременнния демократичен свят.

4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на децата за общуване и правилно поведение в обществото.
6. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
7. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
8. Утвърждаване на ДГ „Преспа” като желана и обичана среда за развитие на детето, позволяваща:
– Опазване на психическото и физическо здраве на детето;
– Интегриране на усилията, възможностите и компетентностите на родители и учители по отношение на цялостното личностно развитие на детето.
9. Ние вярвяме и очакваме, че всички деца са способни да учат играейки и ще имаме високи , но реалистични очаквания, които ще се стремим да постигнем.
10. Ние вярвяме и сме отговорни за цялостното физическо и психическо развитие на всяко дете.

ІV. ВИЗИЯ

1. ДГ №113 „Преспа” ще запази своя облик и традиции. Тя ще се развива като ДГ с предучилищна подготовка (5 – 7 г.) .

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на ДГ.

4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на ДГ, в създаването на който участват ПС и Общественият съвет.

7. Вследващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, “Училищно мляко“, Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт, както и ще се включим в нови такива.
8. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родината ни.
9. Ще продължим да работим за превръщане на ДГ в притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата и родителите в унисон с предизвикателствата на времето:
– ДГ да бъде място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;
– Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие;
– Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация;
– Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
10. Водеща теза да е: „Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност.”

11. ДГ №113“Преспа“ ще бъде признат образец на съвременно обучение. Завършващите детската градина деца ще бъдат с много добър старт и с висока подготовка и умения за учене през целия живот.

V. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

1. Висок професионализъм на педагогическия екип.
2. Ефективна управленска дейност.
3. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на децата.
4. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в живота на ДГ № 113 „Преспа“.
5. Уважение и зачитане на неповторимата уникалност –дете – родител – учител.
6. Прилагане в образователния процес на съвременни и иновативни технологии на обучение.
7. Използване на подходящи методи за стимулиране креативността и оригиналността на детето в отношението му към природата и обществото.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДГ № 113 „Преспа“
– Кратки исторически данни: ДГ № 113„Преспа” е открита на 01.03.1975 г . Преди това функционирала, като руско училище.
– Основна цел на българското предучилищно възпитание е социализация на 3-7- годишното дете спрямо ценностните ориентации на българската и европейска културна традиция. Дейността на ДГ № 113 „Преспа“, през изтеклия период изцяло, бе подчинена на глобалните цели на образователната система.
– През изминалите години градината се е утвърдила с голям обществен авторитет. Той е създаден и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в нея.

 1. Вид и профил на детското заведение.

– Сградата е построена по типов проект –характеризира се с раздвиженост и функционалност . Разполага с помещения, ситуирани в три етажа
за 6 групи и една група филиал ул. “Хан Аспарух“ № 52 /партерен апартамент/и обособено индивидуално дворно пространство. Всяка една от тези групи включва в разпределението си спалня и занималня в едно, фоайе с гардероби за децата, умивалня с тоалетна, един офис на етаж.
Детска градина „ Преспа“разполага с кухненски блок, перално помещение, складови и сервизни помещения. Административният блок включва
кабинети на директор, домакин и счетоводител, логопедичен кабинет, здравен кабинет.
– Функционира и голям, просторен физкултурен салон, който се използва и за музикален салон, празници и развлечения.
– Голямото фоайе на първия етаж позволява прилагането на нестандартни решения и възможности в организацията на интериора на детската градина и от тази година функционира, като психомоторно пространство за адаптация на децата от първите групи, за работа с деца нуждаещи се от допълнителна подкрепа и СОП.
– Дворът е обширен и залесен с дървета, храсти,цветя. Всяка група си има площадка с уреди – пързалки, катерушки и др..

2. Социално-икономическа и културна среда на ДГ № 113„ Преспа“.
Детската градина е разположена на ул. “Преспа“ №3, в тих и спокоен район. Наоколо няма големи промишлени предприятия.
Сградата е заобиколена от жилищни кооперации и е отдалечена достатъчно от големи булеварди. Екологичното състояние на района е добро.

3. Детски контингент
В квартала на ДГ има в близост още една ДГ и две СДЯ. Родителите, желаещи техните деца да постъпят в ДГ «Преспа» са винаги повече от капацитета й :

2017/2018 г. –  222 деца разпределени в 7 групи

2018/2019 г. –  222 деца разпределени в 7 групи.

4. Персонал на ДГ „ Преспа“ – анализ.

В ДГ „Преспа“има утвърдено щатно разписание, което включва работни места: 31 бр.
– Педагогически персонал – 15,5 човека /включително директор и психолог на половин щат;/
– Непедагогически персонал персонал –15,5 човека;
– Медицински специалист – 1 бр.,
Квалификационно педагогическият персонал се разпределя по следния начин:
– Учители със степен “магистър”  – 9 човека
– Учители със степен“бакалавър“ – 5 човека

– Учители с V- та ПКС – 8 бр.

– Учители с ІV-та ПКС – 2 бр.

– В ДГ №113  „Преспа” работят :
– Старши учители – 11 бр.
– Учители – 3 бр.
–  психолог – 0,5 бр.
Повечето от служителите имат трудов стаж между 10 и 40 години, като голяма част от този стаж е натрупан в детската градина. Това е показател, който показва висока професионална компетентност и опитност. Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за него по същия начин.

5. Анализ на финансирането.
Финансирането на Детската градина като общинска детска градина се осигурява от СО (първостепенен разпоредител) и район „Средец“ (второстепенен разпоредител) – по системата на делегираните бюджети. Като цяло, средствата са ограничени, но с добро планиране и рационално изразходване на наличния финансов ресурс наблюдаваме следните трайни тенденции :
– Подобрява се храненето на децата, като се стремим да осигуряваме пълноценна и здравословна храна;
– Закупуват се лекарства и други медицински консумативи, необходими за осигуряване условия за отглеждане на децата в детската градина.
-Системно се осигуряват канцеларски и хигиенни материали;
– Изплащат се редовно заплатите на персонала и средствата по СБКО в размер на 3 % от планираните за фонд “Работна заплата”;
-Всяка година разполагаме със средства за повишаване квалификацията на служителите;
– Ежегодно се осигуряват средства за работно и представително облекло;
– Изплащат при възможност суми за допълнително материално стимулиране, определени в образователната сфера за страната като цяло

Екипът на детската градина търси и възможности за програмно и проектно финансиране.

6. Анализ на материалната база.

– ПОМЕЩЕНИЯТА НА ДЕТСКИТЕ ГРУПИ – обзаведени са с естетични и обезопасени мебели, съобразени с възрастовите и с физическите особености на децата. Всяко помещение носи своята индивидуалност, което е решение и изпълнение на екипите на групите. Личи стремеж към преодоляване на еднообразието в обзавеждането, осъществено по типов проект, който стремеж трябва да се стимулира и за в бъдеще;
– Детската градина е оборудвана и с един брой интерактивна дъска.
– Физкултурен САЛОН – просторен и удобен за провеждане на празници с всички деца от групите, за гледане на театрални постановки и за други подобни цели;  ремонтиран в началото на учебната година.
– ЛОГОПЕДИЧЕН  КАБИНЕТ – модерно оборудван, снабден с методическа литература, играчки ипособия необходими за работата на логопед и ресурсен учител.
– КУХНЯ – добре оборудвана с електроуреди , поддържана в много добро хигиенно състояние.
– ФОАЙЕТА- обособени в тях: родителски кътове, кът за психомоторика, кът за куклено-театрална дейност , природен кът.
Като цяло  материалната база е в добро общо състояние, като постоянно работим по подновяването и дообогатяването й.

Стремим се да организираме позитивна образователната среда съобразно интересите на децата.

7. Анализ на възпитателно-образователната дейност.
В ДГ „ Преспа“ се работи по програма, одобрена от МОН . Комплектите помагала и познавателни книжки се избират в началото на учебната година . Правото на избор дава възможност той да се променя и при сформирането на нова група да се сменят помагалата по които се работи, при желание и избор на педагогическия екип.
По която и програма да се работи, тя не се приема като догма, а се прилага творчески. Педагозите нанасят корекции, наложени от практиката, следят системно разработките по усъвършенстване на детайлите и самото прилагане на програмата.

8. Анализ на дейността по здравеопазването в детската градина.
В ДГ “Преспа” основна задача е опазване на физическото и психическо здраве на децата .
Всички служители се отнасят с голяма отговорност към организирането, провеждането и контрола на дейността. Детската градина е обезпечена с нужния медицински персонал . Дейността по здравеопазването се развива в три посоки:
НА ДЕЦАТА:
– Стриктно спазване на изискванията към медицинските документи при постъпване в детското заведение;
– Системност и изчерпателност при водене на индивидуалните медицински документи на децата;
– Профилактични прегледи и всекидневен сутрешен филтър;
– Редовно снемане на антропометрични данни на децата и информиране на родителите за тях;
– Осъществяване на задачите по закаляването;

– Използване на всички възможности за подобряване всекидневното меню на децата в качествено и количествено отношение;
– Стриктно спазване изискванията на медицинските органи при епидемия и карантина;
– Осигуряване на индивидуален контрол върху деца с особени здравни проблеми – хроничност, диспансеризация и други.

-Ежегодни прегледи и скрининг по програма „Профилактика на гръбначните деформации при учениците“ към СРЗИ

НА ПЕРСОНАЛА:
– Спазване на медицинските изисквания към здравните документи на новопостъпилите служители и актуализиране редовно същите на
работещите;
– Контрол на дейностите на учители и помощно-обслужващ персонал в решаване на здравни проблеми на децата;
– Грижа за здравословното състояние на служителите с цел добрата им работоспособност и опазване здравето на децата;
– Контрол на правомерното използване на продуктите и на качеството им при тяхното доставяне;
– Системен и строг контрол върху хигиената в детското заведение с приоритет на групите, кухненския блок и хранителните складове.

НА РОДИТЕЛИТЕ:
– Съвети и изисквания, относно здравословното състояние на децата, личната им хигиена и психически комфорт;
– Ежедневна информация за менюто на децата, изнесено на определено за целта място;
– Своевременно свеждане до знанието на родителите резултатите от прегледи, изследвания и други медицински мероприятия;
– Осигуряване на образователна информация по актуални здравни проблеми – дипляни, табла, схеми и други.

9. Управление на детската градина.
Управлението на предучилищното заведение се регламентира от Закона за предучилищно и училищно образование от Наредбите на МОН.
Управленските функции се осъществяват в посока на:
– Доближаване на работата и резултатите от нея до изискванията и очакванията на родителите;
– Непрекъснато подобряване качеството на възпитателно-образователния процес с цел оптимизирането му и максимално постигане на ДОС;
– Повишаване конкурентноспособността на детската градина чрез иновации в методи, форми и начин на работа;
– Поставяне на детето в центъра на възпитателно-образователния процес.
В съответствие със ЗПУО, Педагогическият съвет е специализиран орган на управлението. Дейността му се планира в Годишния план и се подчинява на целите и задачите, определени за годината.

10. Работа с родителите.
Връзката със семейството е основен и решаващ фактор при осъществяване на общата цел – формиране на детската личност.

Търсят се разнообразни форми за осъществяване на тези връзки:
– Информационни табла;
– Родителски срещи за запознаване с предстоящите цели в работата на детското заведение и проучване на родителското желание за провеждане на допълнителна дейност;
– Открити моменти с различни видове дейности от дневния режим пред родителите;
– Празници – по групи и общи;
– Лични разговори с родители по проблеми, касаещи отделни деца или детската градина, ежеседмични консултации по график на групите;

– организиране на срещи с НПО : „Дете и пространство“ и сдружение „Интегрирано образование през целия живот“;
– сътрудничеството и взаимопомощтта между ДГ и семейството е гаранция за постигане на общата цел- оптимално развитие на детската личност.

11. Външни връзки в развитието на детската градина.
Сложната обществено-икономическа ситуация в световен план, засилва още повече необходимостта детските градини да се отварят непрекъснато към външни връзки и взаимодействия с:

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ:
– Проследяване развитието на децата, излезли от детската градина;
– Родителски срещи с начални учители от близките 6 ОУ „ Граф Игнатиев“  и 7 СОУ „СВ.Св.Седмочисленици“за информиране родителите на бъдещите първокласници;
– Информация за профилирането с цел подбор на допълнителните дейности и ранното откриване и развитие на детските заложби.

МЕДИЦИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:
– Взаимодействие при карантини, епидемии и други масови здравни проблеми;
– Детски празници със здравна насоченост;
– Съвместна работа със СРЗИ за предоставяне на материали за възпитаване на здравна
култура у деца и родители.

КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ
– Съвместна работа с Детски отдел на Столична бибилиотека  – ползване на материалната база, съвместни районни изяви.
– Първа Районна  Служба – „Пожарна безопасност и защита на населението“.
В осъществяването на тези връзки се забелязва тенденция, която трябва да бъде реализирана – това е психическата готовност на родителите да откликват на нуждите на детската градина като вид благодарност за качествения труд, положен за развитието, възпитанието и обучението на техните деца. Колкото този труд е по-качествен, по тяхна преценка, толкова е по-висока степента на отзивчивост.

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал.
– Успешна реализация на план-приема на деца.
– Поддържане на относително постоянен брой деца в последните години, което осигурява и финансова стабилност на ДГ в условията на делегиран бюджет.
– Децата се обучават по доказали своята
ефективност учебни програми.
– Привлекателна образователна среда –
добре оборудвани занимални и методични кабинети.
– Много добра подготовка за училище.
– Усвояване и покриване на ДОС .
– Възможност за осъществяване на
допълнителни педагогически услуги чрез заплащане от родителите-
народни танци, фехтовка, английски език, футбол и плуване.
– Предоставяне на качествено образование.
– Включване на учителите в различни форми на квалификация.
– Засилени мерки за контрол на отсъствията и резултатите на децата от ПГ.
– Провеждане на индивидуални консултации с родителите на децата.
– Утвърждаване на традиции и символи на ДГ.
-Включване на ДГ «Преспа» в проект на Столична община за цялостна модернизация на сградния фонд, дворно пространство и вътрешно оборудване.
СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
– Недостатъчен брой методични кабинети.
– Липса на съвременна спортна база на
двора и остарели уреди за игра на детските площадки.
– Незаинтересованост на част от
родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.
-Остарял сграден фонд и не естетичен
вид на сградата отвън.
– Недостатъчно средства за модернизиране и естетизиране на
дворните площи и площадки по групи и
отделни зони по групите и фоайетата.
– Голям брой деца в групите.
– Недостиг на финансиране.
– Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.
– Евентуално нереализиране на Проекта на СО за модернизация на сградния фонд,  дворното простраство и вътрешно оборудване.
– Намаляване на мотивацията на педагогическия екип.

 От направения до тук анализ на състоянието на Детската градина, се виждат както възможностите с които разполага за бъдещото си развитие, така и проблемите, с които трябва да се справя занапред. За решаването на тези проблеми е нужно да се поставят цели и задачи за работата през следващите пет години. Тези цели и задачи ще бъдат подчинени на следното:

– целите и задачите, които се поставят пред образованието в света, залегнали в следните документи: ЗПУО, Европейска рамка за развитие на образованието, стратегия 20/20 за учене през целия живот, Харта за правата на човека, Конвенция за правата на детето, Декларация за принципите на толерантността, Националната програма за развитие на детето 2008-2018г.

VII. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА МАКСИМАЛНО РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА НА
ВСЯКО ДЕТЕ.

VIII. ЗАДАЧИ

Прилагане на разнообразни възпитателно- образователни стратегии и техники, съобразени с възрастовите и индивидуални характеристики на децата с оглед осигуряване възможности за развитие на всички деца в ДГ и постигане на ДОС.
2. Непрекъснато повишаване професионалната квалификация на учителите в съответствие с потребностите , произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие , промяната в нагласите и мотивацията за учене.
3. Създаване на позитивна образователна среда и активно взаимоимодействие с родителите за издигане авторитета на ДГ за недопускане отпадане на деца от ДГ.
4. Обогатяване и пълноценно използване на материалната база за доближаване до европейския стандарт и гарантиране правото на избор от децата в различни дейности.
5. Поставяне на детето в центъра на цялостната педагогическа дейност в ДГ.
6. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

ІХ. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ №113 „ПРЕСПА“

1. УНИКАЛНО ДЕТЕ – В ДГ всяко дете е уникално!
2. ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ – В ДГ помагаме на децата да изграждат позитивни взаимоотношения.
3. ПОДПОМАГАЩА СРЕДА – В ДГ създаваме приятелска среда, която стимулира децата да дадат най-доброто от себе си.
4. УЧЕНЕ В РАЗВИТИЕ – В ДГ окуражаваме децата чрез обич, игри, изследване и развитие на своето въображение и творческо мислене.
5. НИЕ ВЪЗПИТАВАМЕ родените да летят!

Х. ЦЕННОСТИ В НАШАТА РАБОТА

ВЯРА – Ние вярвяме, че всяко дете може да успее!
УВАЖЕНИЕ към детето!
ОТГОВОРНОСТ за възпитанието и обучението на всяко дете!
ЧЕСТНОСТ в отношението към детето!
ГРИЖА за всяко дете и възпитание в грижовност към околните!
ПОСТОЯНСТВО в постигане на целите!

ХІ. ЕКИПНОСТ

Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на партньорството между „учители-семейство –деца“ в центъра на педагогическите взаимодействия.
2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието.
3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.
4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.
6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

ХІІ. ЕТАПИ В РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
1.Привеждане на стратегията в оперативни понятия
2. Ориентиране на организацията към стратегията.
3. Превръщане на стратегията в задача за всеки.
4. Превръщане на стратегията в непрекъснат процес.
5. Иницииране на многоаспектни взаимодействия.
6. Анализ на качеството и поглед в бъдещето.

ХII. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА:
1. Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
2. Равен достъп – Всяко дете постъпило в детското заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
3 . Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции.
4. Отговорност – Всички членове на педагогическата колегия и помощнообслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в ДГ №113 „Преспа“, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
5. Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към многообразните личностни потребности и да предоставя възможности за свободен избор на децата.
6. Единство в многообразието – Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на детското заведение и общо културно-езиково пространство.
7. Новаторство – Административното ръководство и педагогическият екип са отворени за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати в работата им.
8. Автономност – Детска градина „ Преспа“ като част от системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, работейки за постигането на държавните образователни изисквания .
9. Отчетност – Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.
10. Ефективност – Изразява се в динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с постигнати конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
11. Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия да съответстват на законите и нормативните актове.

ХIII. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
Системата от дейности в детската градина трябва да съответства на жизнените потребности на обществото, а в центъра на педагогическото въздействие следва да сачовешките ценности, сред които най-важни са езиковата комуникация и колективните преживявания, развитието на психичните процеси, на емоциите и познанието.

А.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

1. Общи събрания: Организира се цялостната дейност в ДГ и се определят правата и отговорностите на служителите:
Запознаване с Правилника за устройството и дейността на ДГ “Преспа”, Правилника за вътрешния ред и Правилника за осигуряване на безопасни условия за отглеждане и възпитание на децата и труд на работещите в ДГ, БАК. Подписване на длъжностните характеристики . Инструктаж от мед.сестра за опазване живота и здравето на децата и оказване на първа долекарска помощ при необходимост. Отчети за изпълнение на бюджета. Вземане решение за изразходване на СБКО.
2. Педагогически съвет: – спецализиран орган на управлението, който участва при вземане на решения, отчитане изпълнението им и оценяване на постигнатите резултати в работата на детското заведение. Ще се осъществява постоянно издигане на интелектуалното съдържание на въпросите и темите, които се разглеждат в съвета така, че той да се превърне и във форма за квалификация на кадрите. Темите, които ще се разглеждат, ще се планират в годишния план на детската градина. Всички решения на ПС ще бъдат съгласувани с Обществения съвет.
3. Педагогически съвещания:
– Обсъждане сценарии за празниците и развлеченията в ДГ.
– Запознаване с новости в нормативната уредба.
4. Хигиена и здравеопазване:
– Проверка за състоянието на хигиената в ДГ.
– Контрол върху организацията на храненето в детската градина.
– Измерване физическата дееспособност на децата.
– Антропометрични измервания на децата. – непрекъснато расте броя на децата,
засегнати от заболявания на горните дихателни пътища и различни алергии.
– Да се задълбочи профилактиката за тези заболявания и закаляването на децата.
5. Работа с родителите:

Мотото, което ще определя същността на отношенията между нас и семействата през следващия период е: „Поддържане на нов тип взаимоотношения между семейството и детската градина, изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели.“
Тясното взаимодействие между семейството, обществения съвет и ДГ №113 „Преспа“ ще даде възможност за повишаване конкурентноспособността на заведението. Това взаимодействие ще се изразява в:
– Проучване мненията и желанията на родителите за подобряване на организацията на дейността в ДГ;
– Тържества: ”Честит празник, мамо!”, ”Довиждане, детска градина!”, изява на допълнителните форми над ДОС и др.;
– Родителски срещи;
– Актуализиране на родителските табла:”Аз знам”,”Аз мога”,”Аз уча” “,Весело е!”,”За Вас ,родители!”,”Безопасност и права на децата”, “Безопасност на движението”;
– По-активен контакт с родителите на новоприетите деца с цел по-бързото им адаптиране към новите условия;
– Изнасяне на снимков материал във фоайето на ДГ от празниците и развлеченията;
– Консултации по възникнали въпроси;

– Актуализиране сайта на ДГ с нови снимки и информация за родителите.

Б.ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

1. ДЕЙНОСТИ В ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ:
ПРИОРИТЕТИ:
1. Уважение и зачитане на неповторимата уникалност –дете-родител, учител.
2. Прилагане в образователния процес на съвременни и иновативни технологии на обучение.
3. Използване на подходящи методи за стимулиране креативността и оригиналността на детето в отношението му към природата и обществото.
Усъвършенстването на възпитателно– образователната дейност в ДГ”Преспа” е неразривно свързано с нейното умело планиране.То да се осъществява съобразно нивото на групата като цяло, нивото на всяко дете поотделно и перспективата му за развитие. Новият ЗУПО предоставя възможност на учителите самостоятелно да определят целите, темите, вариантите и методическия инструментариум на
педагогическото взаимодействие. Тази система на планиране преодолява формализма и гарантира творческата свобода на учителките, от която те се възползват според възможностите и желанието си. В тази връзка се изработва Програмна система  за образованието на децата в ДГ „Преспа”, включваща:
1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие – Основна форма на педагогическо взаимодействие – педагогическа ситуация и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.
3. Тематично разпределение за всяка възрастова група осигурява ритмично и балансирано разпределение на съдържанието по ДОС, като включва теми за постигане на определа компетентност, както и очаквани резултати от обучението.
Български език и литература ;
Математика ;
Околен свят ;
Изобразително изкуство ;
Музика ;
Конструиране и технологии ;
Физическа култура .
4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищнотообразование.

2. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ:

Контрол върху цялостната дейност на екипа в детската градина за установяване на качеството и постигнатите резултатати от труда на екипа
на ДГ№113 „Преспа“, целящ създаване на условия за адаптация , пълноценно развитие на децата в ДГ и подготовката им за училище .

ВИДОВЕ КОНТРОЛ:
– Педагогически контрол:
Критерии:
1.Адекватност на целеполагането;
2. Технология на преподаване, педагогически умения на учителя;
3. Поведение на учителя;
4. Поведение на децата;
5. Взаимоотношения с децата;
6. Контрол на постиженията;
7.Естетизация на образователната среда .
– Административен контрол: Спазване на ПВР, ПУД, ПБУВД, ЗПУО, длъжностни характеристики, фунционални графици и КТ.

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

Повишаването на квалификацията е от важно значение и във връзка с въвеждането на система за оценяване на качеството на работа на учителите, която от своя страна стои в основата на диференцирания модел на заплащане на труда.
Въвеждането на системата за кариерно развитие, както и обвързването й със системата на заплащане на труда създаде условия за конкуренция между учителите и мотивация за пълноценното им участие в процеса на възпитание и обучение на децата.

4. ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ:
Изготвяне на портфолио на детето:
– Използване на диагностичните процедури на входно и изходно ниво като основни инструменти за определяне на насоките на работа на учителите за постигане на ДОС;
– Дейности, насочени към възпитаване чувство на принадлежност към даден пол, раса, семейство, група, детско заведение (всяко дете да знае химна и да познава знамето на България, групите да имат своя песен и др.;
– Организиране на съвместни състезания, турнири и други с физкултурна насоченост на ниво детска градина, район и т.н.;
– Осигуряване на детски енциклопедии, презентации, филми с познавателна насоченост и др. от различни области на човешкия живот;
– Оформяне и поддържане на библиотека с детска научнопопулярна и художествена литература;
– Осигуряване на годишен абонамент за вестници, списания и други издания с педагогическа насоченост, подпомагащи конкретната ни работа.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ
Те ще се осигуряват и включват в работата на детската градина, каквато е практиката и до момента, по предварително направено проучване сред родителите на желанията им, както и според наклонностите и заложбите на децата:
– Английски език;
– Модерни танци;
– Фехтовка;
– Народни танци;
– Плуване;
– Футбол

6. ПРАЗНИЦИ:
Цел: Превръщане на детското заведение в любима територия за децата , постигане на емоционална удовлетвореност от престоя им в детското заведение и издигане авторитета на ДГ №113 „Преспа“
Задачи:
1. Затвърдяване знанията и уменията на децата по всички образователни направления.
2. Създаване на положителни емоции и възпитаване желание у децата за изява и за участие в колективни дейности.
3. Възпитаване на есетически усет и вкус.
Ще продължим да организираме традиционните празници и развлечетния, като всяка година ще разнообразяваме плана за празниците в ДГ.

Традиционни празници и развлечения:
– Откриване на новата учебна година .
– Куклени театри с избрани от ПС постановки.
– Посрещане на Есента.
– Посрещане на Дядо Коледа.
– Развлечения по БДП.

– Кукери, Прошка
– Посрещане на Баба Марта.
– Отпразнуване на празника на Мама .
– Посрещане на Пролетта.
– Отпразнуване на Великден и битовите празници от пролетния цикъл.
– Тържество-«Довиждане ДГ! Здравей , първи клас!
– Изява на дейностите на ДОД
– Спортен празник-отпразнуване деня на детето.

7. СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА.
Към настоящия момент в ДГ”Преспа” има само три деца със специални образователни потребности. Въпреки това сме готови да интегрираме такива деца, имайки предвид,че интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното отглеждане, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца. Началото на работата ни в тази посока е поставено с обучението на част от педагогическия екип. Те са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност и биха били полезни за отглеждането, развитието и възпитанието на такива деца:
– създаване на подкрепяща среда за тяхното обучение;
– създаване на достъпна физическа среда и на възможност за обучение по
индивидуални програми;
– предоставяне на специализирани помагала и технически пособия и средства;
– обучение на педагогическите кадри за работа с тези деца;
– съвместна работа с РЦПППО.

В.ФИНАНСИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДГ
В духа на заложената в Програмата за развитие на образованието децентрализация, ще продължи работата ни със системата на делегиран бюджет, която на базата на вече 10-годишен опит ще продължи да е от особено важно значение за просперирането на детската градина. Много важна е изградената от нас стройна система на работа, контрол и отчетност. Стремежът към поддържането и повишаването квалификацията на директора и счетоводителя ще е сигурен гарант за спазването на добра финансова дисциплина и ефективно изразходване на средствата от бюджета на детското заведение.
Основното финансиране на детската градина ще продължи да се осъществява от бюджета. Работата в това отношение ще бъде насочена към:
– Ефективна работа с делегирания бюджет;
– Работа по икономично ефективно и приоритетно разходване на средствата.
През предстоящия период ще продължи работата по търсене и взаимодействие с проектно и програмно финансиране.
Тази дейност ще бъде подчинена на законовите разпоредби и ще се води пълен набор от задължителни документи регламентиращи този вид дейност. Насоките в тази ни дейност ще са:
– Включване в проекти;
– Мотивиране на родителите за участие и съдействие в този вид дейност, чиято крайна цел е осигуряване на съвременни условия за отглеждането и възпитанието на децата.
Средствата от бюджета, както и тези от проекти ще бъдат насочени към:
– Постоянно обогатяване и подобряване интериора на групите;
– Осигуряване на нови и разнообразни дидактични материали и помагала;
– Постоянно обогатяване на библиотеката с методична и детска литература;
– Осигуряване на нови костюми, кукли и декори за куклен театър;
– Извършване на основен ремонт на двора –обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №113 „Преспа“, цялостна подмяна на настилката, ремонтиране на площадките на групите, монтиране на подходящи уреди, създаване на оптимални условия за игри и спорт на открито, изграждане на по-висока ограда, модернизация на оборудването и обзавеждането в ДГ.

Г. УПРАВЛЕНИЕ НА ДГ № 113 „Преспа“

Управлението на детската градина се осъществява от директора и от Педагогическия съвет. За да управлява качествено, директорът следва непрекъснато да повишава и поддържа своята компетентност по отношение на нормативна база, новости в педагогическите науки и т.н. Стремежът му е да работи всеотдайно за постоянното издигане престижа и утвърждаване на детската градина като институция, предоставяща
на родителите модерно качество на услугата отглеждане, обучение и възпитание на децата.

1. Функции на директора.

ПЛАНИРАНЕТО – основна функция на управлението.
Теорията и практиката показват, че за добрата организация на работата в детската градина е необходимо да се разработват следните планове:
-Стратегия за развитието на детската градина за четиригодишен период;
-Програмна система;
-Годишен план за дейността;
-План за работата на педагогическия съвет;
-План за квалификационната дейност;
-План за контролната дейност на директора;
– План за дейностите по БДП;
– План за обучение по БДП;
– План за празници и развлечения;
– План за защита при бедствия;
– Тематично разпределение във всяка група.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО – функция, която влияе върху останалите в посока демократизиране и оптимизиране на управлението. Тя включва:
– Сформиране на временни и постоянни групи (екипи) при решаване на различни задачи;
– Делегиране на права от страна на директора;
– Изискване на дисциплинираност и отговорност от страна на служителите – спазване на ред, закони, морални принципи;
– Ежегодно актуализиране на “Правилника за вътрешния ред”;
– Актуализиране при необходимост на длъжностните характеристики;
– Търсене на възможности за подобряване на “трудовата мотивация” – участие в управлението, гласност в работата, обективност в контрола;
– Създаване на условия и мотивация за иновационна дейност.
2. Документация.
Документите, водени в общинските детски заведения са определени в “Наредба № 5 на МОН от 16.03.2016 г. За документите в системата на народната просвета”.
Воденето им се осъществява от директора, учителите, медицинските сестри, домакин и ЗАС.
В детската градина е създаден, подреден и воден много стриктно и архив. Това позволява той да бъде ползван много лесно и това също е важно за целия ни документооборот. За него отговаря касиер-домакина и се ползва от всички служители при необходимост.
3. Техническо обезпечаване на управлението на детската градина:
Освен всички кабинети в администрацията, с нови компютърни конфигурации са оборудвани и всички групи детска градина. За модернизиране на съвременния процес на обучение и възпитание, учителите разполагат с интернет . Комуникацията и особено размяната на документи и информация между служителите на детската градина често се осъществяват по електронен път, което в голяма степен облекчава работата ни и я прави много по-ефективна.
Осигуряването и прилагането на специфични компютърни програми за създаване на по-добра организация при водене на документацията и отчетността в детската градина са важен приоритет за ръководството й.

4. Актуализиране на критериите за подбор на новопостъпващи служители.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:
1. Правоспособност и ниво на квалификация;
2. Педагогически стаж;
3. Професионална характеристика от предишен работодател;
4. Работа по време на изпитателния срок;
5. Мнението на педагогическия екип.

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:
1. Минимална степен на образование – средно;
2. Добра езикова култура;
3. Умение и желание за общуване с деца;
4. Наличие на добри обноски на поведение;
5. Работа по време на изпитателния срок;
6. Мнение на екипа.

Д. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ.
1. С училищата в района:
– Взаимно ползване на материалната база за спортни и културни изяви;
– Осъществяване срещи на родители с начални учители за обмяна на информация;
– Евентуално насочване на децата в профилираните паралелки в зависимост от заложбите им.
2. Връзки с фондации, агенции и други институции с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства, или осигуряване на средства и начини за по-нататъшното развитие на открит талант или заложба.
3. Работа по проекти
За съжаление, много малко от проектите дават възможност за решаване проблемите на детските заведения и обезпечават тяхната цялостна дейност.

В бъдещия период да се кандидатства по проекти при следните условия:
–  Установяване на системен подбор на проекти и приоритетни системи;
–  Съгласие от страна на целия екип за ангажираност в реализацията на проект;
–  Проектите да са свързани с установени значителни потребности не само на отделни учители, а на по-голяма група специалисти;
–  Връзката между цел и резултат от проекта да е ясна за всички;
–  Предложения за проекти да постъпват от различни източници – екипи, личности, родители;
–  Основните акценти в образователните дейности и управлението се пренасят в екипи изпълняващи проекти;
–  Участие в международни и тематични образователни проекти.

Е.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Чрез възможностите  на делегирания бюджет да се осъществява  ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, издръжка и др.заплащане по посока държавни и местни дейности.

2. Делегираният бюджет да се утвърди все повече като основен източник за прилагането на финансови механизми при финансирането на различните дейности по стратегията.

3. Като допълнителен източник за финансиране да се ползва и включването на екипа в проекти по различни програми от Структорните фондове на ЕС, Оперативни програми на различни нива, дарения и др.

Ж.РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дейностите за подбора и развитието на кадрите ще бъдат:

 • качествен подбор-прилагане на ясни вътрешни правила при назначаване и освобождаване на кадрите;
 • близки и ефективни връзки с университетите и др.педагогически структури като банка за кадри;
 • осигуряване и мотивиране на екипа за участия в обучения с цел  повишаване на квалификацията чрез спазване на изработените правила и план за квалификация в ДГ № 113 „Преспа“;
 • въвеждане на мотивационни инструменти и техники за стимулиране на кадрите-  развитие, ДТВ, финансови стимули, награди, повишаване на трудови възнаграждения, подобряване на условията на труд, обогатяване на базата с нови ИКТ, спазване на вътрешните правила за работна заплата;
 • опитни ръководители и сътрудници в ролята на наставници;
 •   висок екипен дух.

ХІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализирането на целите на настоящата Стратегия се очаква да доведе до:
1. Развитие и обогатяване на материалната база в детската градина;
2. Постигане на високо творческо развитие и мотивация за работа на служителите чрез използване на нови педагогически технологии на взаимодействие и приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма;
3. Създаване на емоционален комфорт и подходящ микроклимат в групите и в ДГ №113 „ Преспа“ като цяло, което да допринесе за активното социално-личностно развитие и израстване на децата;
4. Поддържане на постоянен стремеж за усъвършенстване на учебновъзпитателната работа за успешно покриване на ДОС от децата от всички възрастови групи.
5. Гарантиране на пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия бързата им и успешна интеграция в новата социална „роля” – ученик;
6. Чрез осъществяване на постоянна информираност и сътрудничество с родителите да се засилят обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането, да се постигне създаване на общност – деца, учители, родители, чрез ползотворното взаимодействие на която да бъдат постигнати целите, поставени в настоящата стратегия;
7. Утвърждаване многоликия образ на работата в предучилищната система.

ХV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За оптималното организиране живота на децата в детската градина е много важно да се осигурят условия за пълноценно водене на възпитателно-образователния процес: добра битова среда и добър микроклимат в колектива. В центъра на всичко трябва да бъде детето с неговите индивидуални особености и възможности, с творческите му заложби и лични интереси. За динамичното овладяване на знанията и уменията и пълноценната бъдеща реализация в гражданското общество е необходима система от целенасочени педагогически въздействия, адекватни методи и подходящи стимули, които постоянно да се променят и адаптират към динамичните общественоикономически характеристики на съвремието ни.
Ето защо тази СТРАТЕГИЯ е отворена система. Тя подлежи на актуализация при необходимост.

 Стратегията е приета на заседание на ПС с протокол №1/18.09.2017 г.

Директор: Миглена Филчева

Одобрил председател на ОС: Степан Дикарло

Отчет за изпълнение на Плана към стратегия за развитие на ДГ №113 „Преспа“ За учебната 2017/2018 г.

А. ОБЩА ЧАСТ

І. Организация и управление на дейността на детската градина

 1. Цели и приоритети на областната образователна политика:

ОСНОВНА ЦЕЛ:

ДГ №113 е съвременна държавна институция, която допринася за напредъка на предучилищното образование чрез обучение и възпитание на децата, като поставя в служба на обществото потенциала на всеки свой служител детската градина има за цел да формира личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят. Програмната система на ДЕТСКА ГРАДИНА № 113 „ПРЕСПА” има за цел да осигури цялостно изграждане на личността на детето, независимо от неговия етнос, максимално развиване неговия потенциал в зависимост от индивидуалността му, стимулиране творчеството и отношението към познанието за усвояването на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура, за духовно, физическо и социално израстване и здравословен начин на живот е цялостна концепция за развитието на детето, подчинена на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот.

ЗАДАЧИ:

 1. Провеждане на държавната политика в областта на образованието, за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка.
 2. Повишаване квалификацията на учителите.
 3. Утвърждаване на ИКТ в образователния процес, в неговата организация, управление и контрол.
 4. Повишаване на ефективността на управлението и качеството на образователно-възпитателния процес чрез усъвършенстване на организационно-методическата и контролната дейност, административното, правно, финансово-стопанско и информационно осигуряване на ДГ № 113 „Преспа”.
 5. Контрол относно спазване на ДОС в ДГ №113 „Преспа”.
 6. Координиране и провеждане на квалификационни форми на учители, помощник-възпитатели – подкрепа и консултиране. Изграждане на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на следните дефицити:

– знания и умения за прилагане на учебни програми по образователни направления;

– знания и умения за работа с деца със СОП;

– знания и умения по ИКТ;

– знания и умения за справяне с агресията и насилието;

– знания и умения във връзка с ключовите компетентности.

 1. Координиране на дейностите за интеграция на деца със специални образователни потребности, проекти и програми за включващо образование.
 2. Реализиране целите на гражданско образование чрез различни допълнителни дейности, проекти и програми. Усъвършенстване на взаимодействието между детската градина и родителите.

2 .Специфични за детската градина условия за работа:

Дневният   режим в ДЕТСКА ГРАДИНА № 113 „Преспа“ протича в двете сгради на детската градина. В централната сграда с адрес ул.“Преспа“ №3 са разположени шестте целодневни групи,  административни и складови помещения. Обособен е самостоятелен кабинет за психолог и за ползване от ресурсен учител. В дворът на детската градина са изрязани  всички стари дървета и сухи клони, премахнат е пясъчникът в дворната площадка на първа група, като опасен за децата и е санирана рушащата се стена на дворната площадка откъм ул. „Граф Игнатиев“. Във филиала на ул.“Хан Аспарух“№ 52, на  дворната детска площадка са премахнати клони на опасни дървета и се подобри дворното пространство. Положени са максимални усилия за функционално и естетическо оформяне на интериора в помещенията на филиала с оглед създаване на условия за пълноценен престой на децата, възпитание и обучение.

Храната за децата от детската градина се приготвя в кухня, която функционира на територията на централната сграда. На  складовите помещения е направен хигиенен ремонт чрез боядисване и отремонтиране на паднали плочи , както и подмяна на пукната тръба на топлофикация. Отдалечеността на сградите не затруднява контрола и медицинското обслужване.

Детска градина „Преспа” №113 е  с работно време: от 7:00 до 19: 00 часа.

Учителките работят на две смени  по 6 /шест/часа с деца. Има дежурна група. Медицинският специалист   заедно с дежурната учителка посреща  сутрин  от 7.00 часа до 8.30 часа децата. Извършва  профилактичен преглед  и контрол по хигиената.

В детската градина има жива охрана  с работно време от 08.00 ч. до 18.30 ч. и СОТ – 24 ч.

ДГ „Преспа“  предоставя отлични възможности за възпитание и образование на децата. Предлага отлични възможности за задоволяване интересите на децата към творчество , спорт и игри , за срещи с театралното изкуство и художествената литература за деца.Тя е средище за родители, учители и хора заинтересовани и обединени около идеята за възпитание чрез взаимност,отдаденост и доверие.

 1. Кадрова политика на детската градина:

В детската градина работят 15.5 бр. педагогически и 15.5 бр.непедагогически персонал. Новост за градината и нейния колектив беше  назначаването на психолог на половин щат. Ресурсното подпомагане на децата се извършва от ресурсен учител от РЦПППО.

ІІ. Деца и групи

1. Информация за броя на децата и детските групи  

За учебната 2017/2018 година са записани 223 деца разпределени в седем групи с целодневна форма на обучение :

Две първи групи – общо 63 деца

Две втори групи – общо 65 деца

Една трета група – 35 деца

Две четвърти групи – 60 деца

Медицинският специалист  в детското заведение Елисавета Симова непрекъснато работи превантивно и профилактично за намаляване на заболеваемостта през годината.  В детската градина има организирано плуване два пъти седмично.  По-големите групи се извеждаха на открито  и в  зимните дни. Всяка сутрин във всички групи се провеждаше утринна гимнастика. Медицинския специалист, заедно с дежурната учителка редовно провеждаха сутрешен филтър и децата със съмнение за заболяване или опаразитяване се отстраняваха от детския колектив. 

Беше измерена  по групи и физическатата дееспособност. С малки изключения децата показаха  доста добри  физически резултати.

Всички тези комплексни мерки, провеждани от медицинския специалист, съвместно с учителите в ДГ №113 са показател за средната посещаемост на децата от детската градина, която е 2014 деца.

Мерки за преодоляване на заболеваемостта: Децата през зимния период често боледуват от  ОВИ, детски заразни болести, шарки и др. Трябва да се подобри  филтъра на децата и да се съблюдава стриктно общата хигиена в помещенията. Децата е необходимо да се извеждат всекидневно навън през всеки един сезон. Това довежда до закаляването им.

През изтеклия период няма отпаднали деца от ДГ.

Временно намаляване броя на децата се забелязва през м.януари и м.февруари.

Причини за това са ниските температури и заболяване на децата.

Родителите своевременно уведомяват ръководството на детската градина или учителките по групи.

IІІ. Национални програми и проекти

Участие на детската градина в Национални програми и проекти  през 2017/2018 учебна година.

За периода бяха реализирани три проекта:

 • Реализиране на проект за предоставяне на средства за развитие и подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата по ПМС 129.
 • Участие в национална програма „Училищен плод”; ”Училищно мляко”.
 • Проект „Интегрирано образование през целия живот“ – Гражданско сдружение „Постоянно образование“.

Б. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

1. Цели и приоритети на политиката на ръководството  на детската градина, които си поставихме през изминалата учебна година, са:

1.1. Изграждане на комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за овладяване на знания, умения и отношения, установени с ДОС, поставящи детето като център на педагогическо въздействие.

1. 2. Качеството на подготовката на детето към новата социална позиция”ученик” и безпроблемната му адаптация след това в училище. В този смисъл приехме няколко налични предпоставки-педагогически екип, възпитателен процес, МТБ,  които заложихме в основата на конкретни задачи в ГКП.

1.3. Детската градина е на делегиран бюджет, което е една възможност за вземане на самостоятелни решения и боравене със средствата по бюджета. Срещнахме много трудности, но с добра бюджетна политика СФУК се справихме успешно.

1. 4. Успешно беше защитен Списък образец №2 и всички придружаващи го документи към него.

2. Специфичните дейности,  проблеми и предложения, свързани с организацията и провеждането на:

2.1.Диагностика за постиженията на децата от предучилищната подготовка: резултати от входящо и изходящо ниво и анализът им. В програмната система са предоставени диагностични процедури – тестове , съобразени с изискванията на ДОС .

2.2. Детската градина е с  чисти по възраст групи.

2.3. Материално-технически подобрения в детската градина.

Направиха се подобрения в материалната база .Закупени бяха спортни пособия за обзавеждане на пространство за психомоторика , обзаведен беше логопедичен кабинет ,  бяха закупени сценични и театрални костюми, бяха закупени люлки и слънчобрани за площадките на двора. Обзаведена беше една цяла група с нови , практични детски легла.

Проблеми, свързани  с организацията на образователно-възпитателния процес:

Анализ на възпитателно – образователния процес се извърши в   отчетите на всяка една група. Няма проблеми ,свързани с организацията на образователно -възпитателния процес, тъй като това е предвидено предварително при годишното планиране/разпределение/ на програмния материал.

Направиха се предложения за подобряване на работата и теми по които ще се работи през следващата учебна година. Направените предложения, комисията по УВП, ще ги обобщи и излезне с предложения за обсъждане.

ІV. КОНТРОЛ

1. Мотиви за избор на темите за контрол:

Акцентът беше поставен върху проучване психолого-педагогическите аспекти на адаптирането на децата при прилагане на определена система от въздействия и правилно ръководене на комуникативната дейност за ускоряване социалната им адаптация към условията на детската градина за децата от двете първи групи .

Мотиви за избор на обектите и предмета на контрол: деца, учителка, домакин и друг пом. персонал: От наблюденията ми през изминалите години,  имам изградена ясна представа за работата на всяка една от учителките в повереното ми детско заведение. В началото на учебната година бяха планувани текущи проверки на групите и обстойна проверка на Предучилищните подготвителни групи, тъй като подготовката на бъдещите ученици винаги е била приоритет No1 в образователно-възпитателната работа в детската градина. Аз като директор  извърших проверки по всички групи , отнасящи се до ВОР  и оформих протоколите и препоръките до всеки учител . Извършени бяха и проверки на помощник възпитателите по посока работата в екип с педагозите и включването им в дневния режим  .

 1. Ефективност на контролната дейност

Контролът и оценяването на педагогическия персонал играят стимулираща роля в професионалното развитие на всеки от нас. Това дава възможност за самоконтрол и самоуправление на собствената дейност, а от друга страна-вземане на правилно управленско решение. Инструментариумът подбран за контрол и оценка е разнообразен: психологическо изследване, беседа, наблюдение на възпитателно-обучаващия процес, открити практики, проверка на документацията, контролна проверка в ПГ за установяване на ръста на повишаване качеството на възпитателно-обучаващия процес и подготовката на децата за училище . В началото на учебната година в детската градина бе разработен и приет План за контролната дейност на директора: текущ  по следните показатели:

– планиране и документация;

– създаване на подходяща атмосфера за ситуации в различни занимания;

– интелектуална дейност на учителя

– мислене, комуникация;

– методика;

– уважение на детската личност;

Наблюдаваше се  стремеж у всяка учителка за бягство от  шаблона и търсене на разнообразие в атмосферата, в начина на поднасяне на програмното съдържание и осъществяване на планираните задачи, изисквания, материали,оценка и самооценка отстрана на учителките и децата.

Педагозите използваха многообразни варианти на беседи, разговори, проблемни ситуации,  регламентирани и нерегламентирани ситуации. Всяка учителка, съобразно индивидуалните и груповите особености на децата, бе точна в планирането, организацията, провеждането и оценяването на съответната дейност.

Направени са проверки и анализ относно качеството на педагогическото взаимодействие в групите, като е обърнато внимание  на  основните характеристики на педагогическата дейност:

 • планиране на дейността;
 • организация на учебната среда;
 • съобразяване с темпа на развитие на детето, индивидуализиця и диференциация на учебното съдържание;
 • избор на адекватни форми, методи и средства;
 • проследяване динамиката на развитието на децата и готовнoстта им за постъпване в училище;
 • работа с деца със специални образователни потребности;
 • работа с талантливи деца;
 • прилагане на интерактивни техники и технологии.

Ефективност на педагогическото взаимодействие. Анализ (Силни и слаби страни. Затруднения. Възможности за оптимизиране):

 • степен на ефективност на използване на педагогическите методи;
 • атмосфера в групата – диалог, сътрудничество, мотивация на децата;
 • равнище на реализиране на образователните цели.
 • анализ на качеството на организацията и управлението на процеса на обучение на децата – положителни и отрицателни тенденции, силни страни, проблеми, затруднения.

Контрол на индивидуалните постижения  на децата и резултатите от образователния процес:

 • Използван инструментариум за диагностика на детските постижения.
 • Резултати. Съпоставимост с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка.
 • Анализ на резултатите от образователния процес (по възрастови групи).

Готовност на децата за училище:

 1. Сведение за планираната и реализираната от директора контролна дейност, видове проверки .

Тема/цел на проверката

 

Брой посетени ситуации/форми

Брой посетени учители/помощен персонал

Изводи

 

Текущ: Планиране на уч.-възп.работа.

Проверка документацията.

Всички възрастови групи.

Прецизно водене,според ДОС.

Текущ: Отразяване на диагностичните процедури

-входно и изходно ниво.

Проверка документацията.

Всички възрастови групи.

Добре подбран инстументариум за

диагностика.

Правилно отразяване в дневниците.

Текущ: Организация на възпитателно образователния процес.

Наблюдаване на дневен режим.,ситуации .Открити ситуации пред родители .

Концерти .

Първите  групи

А.Цветанова и А.Филипова

Г.Хаджибекир и Т.Батчева

Екипна работа на двете учителки.

Текущ : Организация на възпитателно-образователния процес. Наблюдаване на дневен режим.,ситуации . Открити ситуации пред родители .

Вторите групи

П.Божинова и Н.Иванова

Д.Петрова и Р.Андреева

Екипна работа на двете учителки

Текущ:

„Формиране на положително отношение към училище”

Наблюдаване на регламентирани ситуации.

Изнасяне на ситуации пред родители . Концерти .

ППГ-6годишни

ПГ – 5годишни

М.Якимова

Ф.Иванова

А.Симеонова

Системна работа на учителите по темата.

Обогатяване на кътовете с детски постижения.

Уеднаквяване в изискванията на двете учителки към поведението на децата

Текущ:

Индивидуалната работа с децата от ПГ.

Наблюдаване на различни режимни моменти.

Разговор-дискусии.

Подготвителните групи

Приобщаване на децата към детската общност с помощта на педагози и обслужващ персонал.

Текущ: Творчеството на учителките-реалност и необходимост при педагогическото взаимодействие.

Изработване на табла и дидактични материали, обогатяване на кътовете по интереси, начин на поднасяне информацията за родители и деца. Всички групи

Всички възрастови групи.

Развиване на детското мислене и въображение.

Текущ: Закаляването на децата.

В непланирани ситуации.

Всички възрастови групи

Децата трябва да се извеждат по-често на открито.

Текущ: Проверки във връзка с посещаемостта,хигиената, здравеопазването на децата, развитие на физическата дееспособност и навици. Проверка документацията на касиер-домакина.

 V. АДМИНИСТРАТИВЕН  ТЕКУЩ  КОНТРОЛ

Бяха извършени проверки относно правилното водене и съхраняване на документацията на медицинският специалист, ЗАС и домакин. Всички колеги стриктно водят задължителната документация, спазват Правилникът за вътрешния трудов ред; Правилникът за безопасни условия на възпитание, обучение и труд; Противопожарната Наредба. Персоналът спазва работното си време; задълженията си в длъжностната характеристика и трудовата дисциплина. Не се наблюдават драстични нарушения.

Бяха направени проверки и на дейността на кухненския персонал. Храната се приготвя, като се спазват рецептурни и технологични правила и хигиенни норми. Изписват се разнообразни продукти, с необходимия витаминен баланс и минерални соли, съотношение на белтъчини, мазнини, въглехидрати минерални соли и вода. Извършва се периодичен контрол от мед.специалист Елисавета Симова  за изписването и влагането на продуктите, правилното разпределение на храната. Може да се каже, че в градината има изградена система и синхрон между целия персонал отговарящ за храната на децата.Беше направена проверка от Агенция по храните и бе установено – продукти в срок на годност , отлична хигиена и подредени складове .

Помощният персонал е отговорен и всеотдаен. Извършват ежедневните си задължения съвестно. Включват се в помощ на учителите  при осъществяване на възпитателно-образователната дейност.

При екстремни ситуации всички служители в детското заведение се мобилизират и действат в екип, съобразно поставените им задачи.

Нереализирани проверки и неспазени срокове съобразно Плана за контролната дейност – няма.

Реализирани проверки по жалби на родители, институции и др. – няма.

Анализ на резултатите от предучилищната подготовка:

Поставена пред променената ситуация детската градина приема нови функции и дейности, а до сега съществуващите се трансформират и усъвършенстват. Приоритетна задача си остава пълен обхват на децата от предучилищна възраст/5 и 6 годишни/. В процеса на образователни реформи, вариативните концепции за средното образование потвърждават начимостта на предучилищното възпитание за целия образователен период.

Екипът на ДГ №113 ” Преспа”- си постави като ЦЕЛ: през учебната 2017/2018 г. да изгради комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за децата, за придобиване на знания и практически умения. Осъществяването на тази цел постигнахме следвайки посланията: да се научим да знаем, да живеем заедно, да се научим да бъдем, удовлетворяващи нарасналите образователни потребности чрез мобилност, гъвкавост, постоянство и професионализъм.

През изминалата учебна година в цялостната учебно-възпитателната работа в

Подготвителните групи установихме, че децата посещаващи детското заведение от Първа възрастова група усвояват много по-бързо и лесно преподавания материал по образователни направления. Но благодарение на индивидулната работа на учителките през годината с новопостъпилите деца в ППГ при диагностиката на изходното ниво от знания и умения се установи,че децатавече имат готовност за постъпване в Първи клас.

БРОЙ ДЕЦА във всяко ниво – 6-годишни ПГ-а

Образователно

направление

Входно ниво-бр. деца 60

Изходно ниво-бр. деца 60

Ниско

Средно

Високо

Ниско

Средно

Високо

БЕЛ 8 20 32 4 23 33
Математика 5 18 37 2 21 37
Околен свят 7 17 11 3 10 21
             
Изобразително Изкуство 4 18 10 2 16 14
Физ. култура 4 10 18 2 10 20
Музика 5 15 12 2 12 18
КТ 6 14 12 2 14 15
             

VІ. ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО

1. Анализ на осигуреността с учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група.

ДГ№113”Преспа” ползва учебниците и учебни помагала на издателство „Изкуства”.

През тази учебна година 5-годишните и 6 -годишните деца бяха осигурени на 100% с учебни помагала от държавата за безвъзмездно ползване.

За Първа и Втора група – закупени от родителите.

2. Отчет на проведените изяви по Годишен комплексен план на детската градина

Организация на планирането –стратегия, годишен комплексен план, план за контролната дейност на директора; годишно разпледеление за подготвителните групи на 5 и 6-годишна възраст; годишно разпределение групите за децата на 3 и 4-годишна възраст; месечно и седмично планиране в дневниците на групите;

Имаме добра изградена стратегия за привличане и задържане на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпването им в Първи клас:

В края на всяка уч.година се правят родителски срещи с децата, които ще бъдат в ППГ. Разяснява им се Програмата за обучение, участие във форми извън детската градина.Участие на родителите в част от дейностите в заниманията, в откритите практики,  на тържествата,  на обществени изяви на децата, в спортни празници, екскурзии и т.н.

Забелязва се и огромното желание на родителите на 3 и 4 годишните деца да  посещават детското заведение.

В разработването на годишния комплексен план участват всички. Той се разработва по месеци в три дейности: педагогическа, организационно-педагогическа и административно-стопанска. Следи се за изпълнението на всяка една от тях , заедно с на белязаните мероприятия за осъществяване на поставените цели и задачи.

При изготвянето на Плана за контролна дейност съм акцентирала повече върху ППГ и готовността им за училище, и Първа група  – приобщаването на малките деца към детската общност.

В дневниците по групи се извършва месечно и седмично планиране. Като в месечното се посочват конкретните цели по съответното образователно направление за месеца, а в седмичното -конкретните теми и задачи.

3. Представяне на по-важните събития от живота на детската градина през учебната година

– Участие с литературна програма в откриване „Похода на книгите“ в детски отдел на Столична бибилиотека;

– Поздравителен адрес към р-н „Средец“ – „Сурвакарски наричания“;

– Детски спортен празник  с участие на родители „Бързи, смели, сръчни“;

– Засаждане на дръвчета, храсти и цветя в двора на ДГ съвместно с родителите – открита ситуация във всички групи;

– Организиране на тематични екскурзии;

– Организиране на 2 ски – училища – 01. и 02 . 2018 г. и зелено училище в с. Добринище и гр. Сандански;

 – Участие с програми от децата за  Коледа, 3-ти Март, Осми март, Баба Марта,  Първа пролет, Великден;

– Посещение на децата от Подготвителните групи на урок в Първи клас;

– Тържества-ритуали, в началото и края на учебната година;

– Снимковият материал е качен в сайта на детската градина.

 Организирането на всички тези изяви е част от работата на екипа на детската градина за гражданско възпитание на децата.

VІІ.РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Със семейството–родителски срещи, открити практики, участия в ситуации, екскурзии, съвместни празници с родителите-Дядо Коледа,Баба Марта и Осми март, спортен празник, приключване на учебната година и изпращане на бъдещите първокласници, засяване на дръвчета в двора на ДГ, беседи с родителите ,родителска среща на тема“психологическата готовност и поведенческа зрялост на децата за училище „ със психолога на градината Блага Банова.

2. С 6-то училище – посещения в Първи клас, посещения на началните учителки на открити практики в подготвителните групи, поднасяне на поздравления и подаръци на децата от детската градина за Дядо Коледа и Баба Марта.

3. Работа с родители и училищно настоятелство и Обществения съвет:

– Родителска срещи на новопостъпилите деца. Запознават се с персонала, Правилника за вътрешния ред, с обстановката в детската градина.

– Родителски срещи се провеждат в началото на всяка учебна година и при необходимост.

– Всяка година се прави общо събрание , на което се прави отчет на събраните средства и се взима решение за изразходването им.

– С членовете от ОС –  Участваха в извънредния педагогически съвет за поставяне на видеонаблюдение в което изразиха своето становище, одобриха избора на програмна система и  образователни книжки за  подготвителните групи за новата учебна година .

4. Работа с деца със СОП и/или от етнически малцинства – с тях работи ресурсен учител  и психолог . Заниманията се извършват всекидневно. С тези деца учителките провеждат и индивидуална работа, която предварително са планирали.

VІІІ.КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри, да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

Квалификацията на персонала бе насочена към развитие на индивидуалните компетенции на служителите в рамките на личностни знания и умения, съчетаване с потребностите на ДГ №113 „Преспа“. Осигуряване достъп до качествена информация относно възможностите за учене през целия живот.

Стремяхме се да  внедряваме в образователната практика на иновационни технологии чрез експериментално проверени нововъведения, ефективни методи, модели на педагогическо взаимодействие за партньорство с деца, родители и помощник-възпитатели. Разширяване и допълване на притежаваните знания и умения.

Това спомогна за оптимизиране на междуструктурно сътрудничество на работещите в ДГ №113 „Преспа“.

1. КВАЛИФИКАЦИОННИ  ДЕЙНОСТИ

По отношение на научно-педагогическата  подготовка на учителите може да се каже следното: Мероприятията, планирани по вътрешно-методическа линия допринесоха за повишаване на научно-педагогическата подготовка на учителите и помощник-възпитателите. Дадоха се насоки за усъвършенстване съдържанието и организацията на обучението върху основата на принципни изисквания за повишаване на неговото качество и ефективност. Проучиха се новоизлезли помагала, утвърдени от МОН, съобразени с държавните образователни изисквания за ПВП.  Обсъждане планиране, вариативност и творческо приложение на програмните системи, съобразно образователните потребности и възможности на децата в групите. Запознаване с добри практики Представяне на собствени технологии и добри практики от групите с цел обогатяване опита на всички.

През учебната година учителки участваха в курсове, семинари и дискусии които спомогнаха за осъществяване на: Приемственост между ДГ и училището. Прилагане на програмата за подготвителна група в предучилищна възраст за достигане на ДОС за ПВП. Адаптиране плановете на групите, използване на разнообразни методи, иновационна стратегия и техники за обучение. Планиране на съдържателен образователен процес. Обсъждане планиране, вариативност и творческо приложение на програмните системи, съобразно образователните потребности и възможности на децата в групите. Запознаване с добри практики. Представяне на собствени технологии и добри практики от групите с цел обогатяване опита на всички.

ІХ. НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2018/2019 Г.

 • Изграждане и затвърждаване на здравословни навици на живот сред децата.
 • Активно участие в проекти, финансирани от Европейските фондове и свързани с Предучилищното възпитание.
 • Качествено изпълнение на ДОС.
 • Формиране на благоприятен социално-психологически климат в детската градина.

Осъществената контролна дейност способства за установяване, коригиране и повишаване нивото на педагогическата дейност в детското заведение и да определим силните и слабите страни в процеса на нашето педагогическо усъвършенстване.

Отчетът за изпълнение на плана към Стратегията  за учебната 2017/2018 г. е приет на заседание на педагогически съвет в ДГ № 113 „Преспа“ на 14.05.2018 г. (Протокол № 5).

 

Дата: 05.06.2018 г.                                                           ДИРЕКТОР: Миглена Филчева    

Деца

Предмета

Игри

Извънкласни дейности

Свържи се с нас!

Адрес: гр. София, ул. "Преспа" №3

Телефон: 02/987-61-25

Имейл: dg113@abv.bg

Работно време: 07:00 - 19:00 ч., Понеделник- Петък