ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Обосновка:

Цели на проекта:

Запознаване, прилагане и разпространение на образователната теория, която е ярък представител на тенденцията за засилване на хуманната и възпитателната роля на образованието.

Задачи на проекта:

1. Поетапно запознаване с принципите „Номура“ за интегрирано образование през целия живот.

2. Изработване на План за действие за ИОЦЖ в подкрепа на принципите за ученето през целия живот за всички учащи, през всички етапи на живота и във всички образователни контексти.

3. Очертаване на рамка за промяна в съществуващата концепция за образованието, базирана на широкото използване принципите за ученето през целия живот.

4. Повишаване на публичната осведоменост за възможности, контексти и перспективи за учене през целия живот и създаване на импулс за социална промяна. 

Очаквани резултати:

1. Формулиране специфичните пречки и проблеми в сферата на ученето през целия живот в образователен сектор „предучилищно възпитание“. 
2. Разработване на сценарии за развитие на стратегии за реализиране принципите на ИОЦЖ:

– от образование, основано само на знания, към образование, което осмисля знанията и води до мъдрост;

– от образование, насочено само към получаване на знания, към холистично образование;

– от преподаване на традиционна култура към създаване на нова култура;

– от ограничено във времето образование към образование през целия живот. 

3. План за действие в подкрепа реализирането на ИОЦЖ с цел постигане на качествена промяна в образованието във всички сектори и форми.

Партньори:
Гражданско сдружение „Постоянно образование”
ДГ №113 „Преспа“